Χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός ZER


Κερδίστε έναν Σκούφο Bluetooth ZER & ένα πακέτο COSMOΚΑΡΤΑ - Συνολικής αξίας 65€

1 Διαγωνισμός
10 Τυχεροί!
Δώρα συνολικής αξίας 650€

10 Τυχεροί θα κερδίσουν από έναν Σκούφο Bluetooth ZER & ένα πακέτο COSMOΚΑΡΤΑ, συνολικής αξίας 65€ έκαστος!!!

Οδηγίες συμμετοχής στον διαγωνισμό
1. Ακολουθήστε τη σελίδα Zer.Technology
2. Κάντε Like στη δημοσίευση
3. Κοινοποιήστε αυτή τη δημοσίευση & αφήστε ένα σχόλιο, κάνοντας Tag 3 φίλους σας

Ο διαγωνισμός λήγει στις 30 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00.

Όροι Χρήσης Διαγωνισμού
1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Η εταιρεία ZER, η οποία στη συνέχεια και για το παρόν θα αναφέρεται ως «Διοργανωτής», προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο “ Χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός ZER ” (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»). Ο Διαγωνισμός προκηρύσσεται στο πλαίσιο προώθησης των υπηρεσιών που παρέχει ο Διοργανωτής (περαιτέρω οι «Υπηρεσίες»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση των ανηλίκων διαγωνιζόμενων θεωρείται ότι η συμμετοχή τους φέρει τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση ρητής άρνησης των γονέων / κηδεμόνων να λάβει κάποιος ανήλικος μέρος στο διαγωνισμό, θα επέρχεται ακύρωση της συμμετοχής του.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και (β) πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 20/12/2019, ώρα 09:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 30/12/2019, ώρα 12:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να εγγραφούν κάνοντας “Like” στη δημοσίευση της εταιρίας στο Facebook και στη συνέχεια να ακολουθήσουν τις οδηγίες. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των υπηρεσιών που παρέχει ο Διοργανωτής.

6. Δώρα
Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω το «Δώρο»): Ανάλογα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, η οποία θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα που έχει προσδιοριστεί σαν χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού ανωτέρω (παράγραφος 4), 10 νικητές θα παραλάβουν από έναν σκούφο Bluetooth & ένα πακέτο καρτοκινητής Cosmote.

O Διοργανωτής δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση του τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του Δώρου. Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού, ή οι τυχόν επιλαχόντες αυτού, δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αυτού αντικείμενα. Ο νικητής δε, οφείλει να συμπεριφέρεται νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

Ο νικητής του διαγωνισμού θα αναδειχθεί τις επομένες ημέρες της ημερομηνίας λήξης αυτού, με αυτοματοποιημένο τρόπο. Ο νικητής συναινεί στην προβολή των στοιχείων του μέσω του site της εταιρείας μας, καθώς και της σελίδας της εταιρίας στο Facebook.

8. Εγκυρότητα συμμετοχής
Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή ή /και των τυχόν τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα του Διοργανωτή ή / και των εν λόγω τρίτων ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή ή / και των εν λόγω τρίτων, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

9. Ενημέρωση για την κατακύρωση
Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στη σελίδα της εταιρίας μας στο Facebook. Ο νικητής θα ενημερωθεί για τον τρόπο παραλαβής του Δώρου. 11. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά του ή / και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπο του Διοργανωτή.

10. Προσωπικά Δεδομένα
Ο Διοργανωτής ενημερώνει ότι ο ίδιος ή / και οι κατ’ εντολήν και για λογαριασμό του θα τηρούν αρχείο με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό τα οποία θα συλλέξουν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω, με σκοπό αποκλειστικά την ανακήρυξη του νικητή του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την (τυχόν) παράδοση του Δώρου σε αυτόν. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού, στην ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και στην απονομή / παράδοση του Δώρου. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν και συναινούν στην παραπάνω τήρηση αρχείου για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν στο e-mail info@zer.gr.

11. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων
Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ( συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο.

13. Αποδοχή των όρων
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.

Αποδέχομαι Μάθετε περισσότερα